Zio-marxistisk Paramilitær homofile gruppen flørte med støtte fra Dagbladet

Med eneste hensikt å ødelegge den norske måten, ved avl en fremmed og ugudelige enkeltvis homoseksuelle samfunn, FRI flørte med pressen for å få deres støtte blant forsøk av nordmenn til å beskytte deres kultur. Som fr homofile gruppen er opplært i (((Frankfurterskolen))) av Zio marxismen de ønsker å forlate en sti av ødeleggelse ved å bygge ekstreme venstreorienterte Pink-black Blocks av globalist vennlige pseudo organisasjoner som virker i subversive paramilitær operasjon i den sivile samfunn i verden.

Det er den samme modellen som brukes i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland etc, men finjustert for å passe mentaliteten til verts Folk ved å fremstå som en normal fraksjon av Society. Nei, det er ikke en normal fraksjon, det er en forvrengning av hva menneskelig kultur raser og er godt støttet av globalistene. De eier bankene, og det er i deres interesse, veldig mye i deres interesse å finansiere disse motbydelige grupper som ønsker å ha en en singl; e homogen kultur verden over under (((modernismens))).

Det er en gjennomtenkt strategi som selv nå Kongen av Norge har innledet manuset og han har glemt, bevisst og betalt for, for å snakke om Norge og nordmenn på en avskyelig måte. Derfor er det utsatt at det er et koordinert angrep på kulturen, og utsettes ytterligere når nordmenn gjør forsøk på å rette posten, Dagbladet er raske til å presse den homofile agenda videre.

Hver medieplattform brukes til å presse den homofile agenda og de som ikke ønsker å være homofil, og heller tolerant, er selvfølgelig (((Nazi))). Hold presser, har verden våknet til sine krumspring, og det er en skam at de får slike plattformer over familien fremme heterofile i Norge. Hail Norge!

English. With the sole intent of destroying the Norwegian way, by breeding a foreign and ungodly singly homosexual society, FRI flirt with the press to gain their support amidst attempts by Norwegians to protect their culture. As the FRI Homosexual group are trained in the (((Frankfurt School))) of Zio Marxism they wish to leave a trail of destruction by building extreme leftist Pink-Black Blocks of Globalist friendly pseudo organisations that act in subversive paramilitary operation in the civil societies of the world.

It is the same model used in US, UK, France, Germany etc, though finely tuned to fit the mentality of host People by appearing to be a normal faction of Society. No, it is not a normal faction, it is a perversion of what human culture breeds and is well supported by the Globalists. They own the banks and it is in their interests, very much in their interests to fund these obnoxious groups that wish to have a one singl;e homogenous culture the world throughout under (((Modernism))).

It is a well thought strategy that even now the King of Norway has ushered in the script and he has forgotten, deliberately and paid for, to talk about Norway and Norwegians in an abhorrent way. Therefore, it is exposed that it is a coordinated attack on the culture, and exposed further when Norwegians make attempts to straighten the record, Dagbladet is quick to push the homosexual agenda further.

Every media platform is used to push the homosexual agenda and those who wish not to be homosexual, nor tolerant, are of course the (((Nazi))). Keep pushing, the world has woken to their antics, and it’s a disgrace they are given such platforms over the family promoting heterosexuals of Norway. Hail Norway!

jewishgaypride_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s